metepimeron

From ZooTerms (Dictionary of Invertebrate Zoology)
Jump to: navigation, search
metepimeron (noun; plural -mera; Greek meta, after; epi, on; meros, part): (Arthropoda: Insecta) The epimeron of the metathorax.