meskatepimeron

From ZooTerms (Dictionary of Invertebrate Zoology)
Jump to: navigation, search
meskatepimeron (noun; Greek mesos, middle; kata, inferior; epi, on; meros, part): (Arthropoda: Insecta) The lower division of the mesepimeron.