mermithophore

From ZooTerms (Dictionary of Invertebrate Zoology)
Jump to: navigation, search
mermithophore (noun; Greek mermis, cord; pherein, to carry): (NEMATA) An anomalous form resulting from parasitism by the nematode Mermis; a mermithaner, mermithergate, mermithogyne, mermithostratiote.